SƏNƏD DÖVRİYYƏSİ

Phone App

İnformasiya texnologiyalarının hazırki inkişaf səviyyəsi, iri şirkətlər və bir sıra dövlət qurumlarında kargüzarlıq sisteminin avtomatlaşdırılmasını stimullaşdırmışdır. Belə ki, müəssisəyə kənardan daxil olan sorğu və ya sənədlərə operativ reaksiya vermək bir ehtiyaca çevrilib. Müəssisə daxilində sənədlərin hərəkətinə nəzarətin olması və onun avtomatlaşdırılması eyni zamanda o sənədlərdən asılı olan iş prosesinin də sürətlənməsinə və ümumilikdə müəssisənin rentabelliyinin artmasına gətirib çıxarır. Biz bu tələbi nəzərə alaraq, Logix Tətbiqi Proqramlar Paketinin kargüzarlıq modulunu hazırladıq. Logix Kargüzar dövlət müəssisələrinin, o cümlədən nazirliklərin, komitələrin, idarələrin və holdinqlərin sənəd dövriyyəsini, dövrün tələbinə uyğun formada tam avtomatlaşdıracaq bir proqram moduludur. Logix Kargüzarla müəssisədaxili yazışmaları, daxil olan müraciətləri, çıxan sənəd və sorğuları, onların icra mexanizminə, struktur bölmələrarası icra ardıcıllığına, icra müddətinə və nəticə etibarı ilə struktur bölmələrin bütün işinə nəzarəti təmin edə bilirsiz. Logix Kargüzar kargüzarlıq sahəsində sizə optimal funksionallıq, dəqiqlik, operativlik qazandıracaq bir proqram təminatıdır. Sistem tam tətbiq edildikdə qurumların böyük ölçüdə, həm iqtisadi baxımdan sənədləşmələrə sərf olunan maddi vəsaitə qənaət olunmasını, həm də icra mexanizminin operativ fəaliyyətini təmin edir.

  • Sənəd dövriyyəsinin 4 əsas mərhələsi var:
  • sənədin formalaşması
  • icra ardıcıllığı
  • icranın sonlandırılması
  • sənədlərin arxivlənməsi
  • Logix Kargüzar bu mərhələlərin icrasını və onlar arasında prosesin operativliyini təmin edir.Siz bununla sərf etdiyiniz vaxta və resursa qənaət etmiş olursunuz. Bu isə öz növbəsində yüksək faydalı iş əmsalı deməkdir.

play video

CRM tanıtım

Mail göndərin

Azərbaycan

27A A.Rajabli str., N.Narimanov dist., Baku, Azerbaijan

(+994) 50 516 55 44

info@logix.az

Azərbaycan

27A A.Rajabli str., N.Narimanov dist., Baku, Azerbaijan

(+994) 50 516 55 44

info@logix.az